فرم ثبت نام

کی به دنیا اومدی؟

اسم و فامیلت چیه؟

کلاس چندمی؟

خونتون کجاست؟

اسم مدرست چیه؟

چه ورزشی مهارت داری؟

:شماره خونتون

:شماره خودت

ترم پش معدلت چند شد؟

:کدملیت رو بنویس

ثبت نام

فرم ثبت نام

اسم و فامیلت چیه؟

کی به دنیا اومدی؟

کلاس چندمی؟

خونتون کجاست؟

کدوم مدرسه درس میخونی؟

چه ورزشی مهارت داری؟

:تلفن خونتون

:شماره خودت

معدلت ترم پیش چند شد؟

کد ملیت رو بنویس

ثبت نام